files-articles-K-shot-guide1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
آیا میتوانید واکسن نزنید؟ بعضیها فکر میکنند اگر بچه های بقیه واکسن زده اند و ایمن شده اند، پس دیگر نیازی نیست که بچه خودشان هم واکسن بزند. اما این نقشه عمل نمیکند. چرا؟ چون اگر هیچ واکسنی نزنید و با کسی برخورد کنید که مریضی داشته باشد که شما دربرابر آن ایمن نباشید، در خطر گرفتن آن بیماری قرار خواهید گرفت.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.