files-articles-WhatKidsSayAboutWeight1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
درصد چیست؟ نتیجه تحقیقی مثل این معمولاً به شکل درصد نشان داده میشود. درصد یک راه دیگر برای بیان کردن کسر، یا یک بخش از کل، مثل یک تکه از پیتزا، است. در این مورد، "کل" همه ۱۱۷۸ بچه ای بودند که در این تحقیق شرکت کردند. اگر ۵۰% از بچه ها گفتند که خیلی سالم هستند، یعنی ۵۸۹ نفر از بچه ها گفته اند که خیلی سالم هستند. اگر ۳۳% (یعنی یک سوم) از بچه ها گفتند که سعی میکنند همیشه دستورهای سلامتی و بهداشتی را عمل کنند، یعنی ۳۹۳ نفر این را گفته اند. برای هر سوال، جمع همه درصدها باید ۱۰۰% بشد تا جواب کل گروه شرکت کننده که ۱۱۷۸ بچه بودند را نشان دهد.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.